Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

Weska B.V. Handelsmaatschappij in Schoonmaak- en Onderhoudsproducten, Rotterdam.

1. TOEPASSELIJKHEID.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op - en maken deel uit van – alle aanbiedingen, overeenkomsten en de hieruit voortvloeiende verbintenissen met Weska BV. Mocht bij uitzondering van enkele punten van deze voorwaarden worden afgeweken, dan blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.
1.2. Op alle door Weska BV gedane aanbiedingen en/of door Weska BV geaccepteerde bestellingen zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden Weska BV slechts zover deze afwijkingen door Weska BV schriftelijk zijn bevestigd.
1.3. Indien in deze voorwaarden wordt gesproken over “goederen” worden hieronder ook “diensten” verstaan.
1.4. Door het plaatsen van een bestelling wordt de opdrachtgever geacht geheel in te stemmen met deze voorwaarden.
1.5. Alle daarvan afwijkende bepalingen, ook al komen deze in door de opdrachtgever gebezigde algemene voorwaarden of condities voor, dan wel wordt door de opdrachtgever in enig geschrift daar naar verwezen, zijn voor Weska BV niet bindend.

Naar boven


2. AANBIEDINGEN.

2.1. Alle aanbiedingen van Weska BV, in prijslijsten en anderszins, zijn vrijblijvend en pas dan bindend nadat door Weska BV een schriftelijke bevestiging is afgegeven. Bestellingen en voorwaarden overeengekomen door accountmanagers, salesrepresentatives moeten door Weska BV schriftelijk worden bevestigd alvorens deze bindend zijn voor Weska BV. Zij zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en tijdens kantooruren. Afbeeldingen op website en in brochures en verdere door Weska BV verstrekte gegevens zijn nooit bindend.
2.2. Indien Weska BV dit nodig acht kan door haar een schriftelijke opdrachtbevestiging worden verlangd. Weska BV is niet gehouden tot het uitvoeren van de opdracht indien deze bevestiging niet ondertekend is ontvangen door Weska BV.
2.3. Aanvaarding onzerzijds van een bestelling geschiedt schriftelijk of telefonisch. Het door Weska BV verzenden van een factuur staat gelijk met een schriftelijke aanvaarding.
Naar boven


3. RISICOCLAUSULE.

3.1. De door Weska BV te leveren goederen zijn vanaf het moment van aflevering bij opdrachtgever voor diens rekening en risico. Indien het magazijn van Weska BV als plaats van aflevering geldt, zijn de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever vanaf het moment dat deze de goederen daar ophaalt.
3.2. Het koersrisico van de Euro en/of van het betaalmiddel waarmee enige met de levering verband houdende betaling dient te worden verricht, komt ten laste van de opdrachtgever.
Naar boven


4. LEVERING EN LEVERTIJD.

4.1. Levering van de goederen zal geschieden conform onze offerte. Leveringstijden, technische specificaties, maten, etc. zijn slechts een indicatie en verbinden Weska BV niet. Indien onze levering niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, zullen wij aan opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de opdracht van opdrachtgever, de verwachte leveringsdatum mededelen.
4.2. Afwijkingen van de door Weska BV opgegeven levertijden ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en geven opdrachtgever niet het recht op enige schadevergoeding en/of het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Ook vrijwaart opdrachtgever Weska BV voor alle aanspreken welke derden jegens Weska BV geldend maken.
4.3. Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van Weska BV nauwkeurig aan te geven wanneer en waar - binnen Nederland - de door Weska BV te leveren goederen dienen te worden afgeleverd. Opdrachtgever is verplicht alle, door Weska BV met het oog op verzending van de goederen gewenste, informatie te verstrekken. Indien opdrachtgever Weska BV geen plaats van aflevering heeft genoemd, geldt het magazijn van Weska BV als plaats van aflevering.
4.4 Weska BV is gerechtigd de levering op te schorten zolang opdrachtgever ten opzichte van Weska BV niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
4.5. De door Weska BV te leveren goederen reizen voor risico van opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Weska BV bepaald. Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor zijn rekening komen.
4.6. Bij een order met een factuurwaarde van meer dan € 140, - netto exclusief B.T.W. vindt, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de levering franco plaats op het door de opdrachtgever opgegeven adres binnen Nederland. Bij orders met een factuurwaarde minder dan € 140,- netto exclusief B.T.W. zal Weska BV, mits schriftelijk anders overeengekomen, een bedrag van € 16,- aan vracht- en orderkosten in rekening brengen.
4.7. Behoudens indien levering franco is overeengekomen, vindt het transport van wat door Weska BV wordt geleverd voor rekening en risico van de opdrachtgever plaats.
4.8. Weska BV is vrij in de keuze van het vervoermiddel en in de keuze van de route, Weska BV kan ter zake niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade daaruit voortvloeiend.
4.9. Indien blijkt dat de goederen niet op de overeengekomen datum en plaats kunnen worden afgeleverd is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.
4.10. De door Weska BV verstrekte opgave van maten, gewichten en hoeveelheden van de eenheden waarin de goederen geleverd worden gelden bij benadering, hierop is een speling van 15% toegestaan naar boven en beneden zonder dat dit van invloed is op de overeengekomen koopprijs.
4.11. Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Tenzij enige bepaling van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt, zijn deze algemene voorwaarden op bedoelde werkzaamheden volledig van toepassing.
Naar boven

5. OVERMACHT.

5.1. In geval van blijvende of tijdelijke overmacht, waaronder onder meer is te verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben en die de levering c.q. de presentatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door onze leveranciers, zijn wij gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren c.q. de levertijd en/of de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presenteren geldt.
Naar boven


6. PRIJZEN.

6.1. Levering geschiedt tegen de overeengekomen prijs, dat wil zeggen exclusief B.T.W. en de voor de rekening van de opdrachtgever komende vervoerskosten en andere bijkomende kosten.
6.2. Weska BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen van de door Weska BV te leveren goederen en diensten, waarvan Weska BV gebruik dient te maken voor het uitvoeren van de overeenkomst, aan de opdrachtgever door te berekenen, ook indien deze wijzigingen het gevolg zijn van wijzigingen in valutakoersen, invoerrechten.
Naar boven


7. RECLAME.

7.1. Opdrachtgever dient reclames en/of klachten over de geleverde goederen en verrichte diensten binnen tien werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. de diensten zijn beëindigd, schriftelijk aan Weska BV te berichten. Bij overschrijding van deze termijn komt elke vorm van reclame te vervallen. Beroep op deze bepaling ontheft opdrachtgever niet van zijn verplichting het totale factuurbedrag te voldoen. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van Weska BV kan, uitsluitend voor de goederen waarover gereclameerd is, de betaling voor deze goederen uitgesteld worden.
7.2. In geval van een door Weska BV gegrond bevonden klacht over geleverde goederen heeft Weska BV het recht de desbetreffende goederen te herstellen, dan wel deze door soortgelijke goederen te vervangen. Wij zijn in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade van opdrachtgever.
7.3. In geval van een door Weska BV gegrond bevonden klacht over verrichte diensten hebben wij het recht deze diensten alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te herstellen ter vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.
Naar boven


8. BETALING.

8.1. Alle betalingen aan Weska BV dienen te geschieden netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen en zij dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door Weska BV daartoe op onze offerte en/of factuur vermelde rekening.
8.2. Bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum kan de betaling geschieden onder aftrek van de berekende 2% kredietbeperking.
8.3. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het aan Weska BV verschuldigde bedrag is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de datum van facturering een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend wordt.
8.4. Weska BV is gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door Weska BV enige verdere leverantie wordt gedaan.
8.5. Het niet voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling c.q. accreditief- of zekerheidsstelling geeft Weska BV het recht de levering op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet - uitvoering van de overeenkomst door Weska BV.
8.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan Weska BV verschuldigde, waaronder incasso -, deurwaarders -, juridisch advies-en advocatenkosten zijn inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het aan Weska BV verschuldigde met een minimum van € 115,-.
8.7. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar bij niet - betaling op de overeengekomen termijn of vervaldag, of wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, er onder curatelenstelling is aangevraagd, dan wel enig beslag op goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt – in geval van rechtspersoon –, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
Naar boven


9. GARANTIES.

9.1. Goederen (behoudens machines). Weska BV verstrekt - behoudens in het geval dit uitdrukkelijk bij de aanvaarding van een opdracht is uitgesloten - op aan opdrachtgever afgeleverde nieuwe goederen een garantie die geldt voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
9.2. Machines. Voor alle machines geleverd door Weska geldt de garantietermijn welke de producent hiervoor hanteert welke in het algemeen 12 maanden bedraagt.
9.3. Elke aanspraak op garantie vervalt indien:

  • opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weska BV wijzigingen in of reparaties aan, de goederen heeft verricht of door derden laat verrichten;
  • de goederen voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of anderszins door opdrachtgever op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, dit ter beoordeling van Weska BV.
  • opdrachtgever de verschuldigde koopprijs niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan wel enige andere verplichtingen aan Weska BV niet nakomt.
  • wanneer niet is voldaan aan de specifieke garantievoorwaarden.
  • wanneer het serie nummer op de machine ontbreekt.


Naar boven


10. RETOURZENDINGEN.

10.1. Voorraadgoederen. Retourzendingen worden uitsluitend, binnen 30 dagen na levering en na schriftelijke voorafgaande toestemming van Weska BV aangenomen. Alle hiermee in verband staande kosten, als bijvoorbeeld transport, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het product moet compleet zijn, mag niet gebruikt zijn, onbeschadigd en in de originele verpakking. Indien aan alle voorwaarden is voldaan zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan opdrachtgever gecrediteerd worden. Is niet aan alle voorwaarden voldaan behoudt Weska BV zich het recht voor de retourzending te weigeren Speciaal voor opdrachtgever bestelde goederen vallen hierbuiten, zie punt 10.2
10.2. Speciaal voor de opdrachtgever bestelde goederen. Goederen welke speciaal voor opdrachtgever besteld zijn kunnen binnen 30 dagen na levering retour gezonden worden na schriftelijke voorafgaande toestemming van Weska BV en opgave van reden. Alle hiermee in verband staande kosten als bijvoorbeeld transport zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het product moet compleet zijn, mag niet gebruikt zijn, onbeschadigd, en in de originele verpakking. Indien aan alle voorwaarden is voldaan zal 20% van het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan opdrachtgever gecrediteerd worden. Is niet aan alle voorwaarden voldaan behoudt Weska BV zich het recht voor de retourzending te weigeren.
Naar boven


11. EIGENDOM.

11.1. Weska BV behoudt het eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde goederen, zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Weska BV uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties van goederen en/of verrichtingen van diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
11.2. Zolang opdrachtgever nog geen eigenaar van de goederen is, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de goederen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden.
11.3. De opdrachtgever draagt vanaf het moment dat de goederen feitelijk aan hem zijn geleverd het risico van alle directe en/of indirecte schade, die aan of door goederen van Weska BV mochten ontstaan, ondanks het eigendomsvoorbehoud van Weska BV in 11.1 .
11.4. Indien opdrachtgever in verzuim is met zijn verplichtingen jegens Weska BV, zijn wij gerechtigd die overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan opdrachtgever geleverde goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen.
Naar boven


12. ONTBINDING.

12.1. Onverminderd het in vorige artikelen betreffende opschorting en ontbinding bepaalde, zijn wij gerechtigd, indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, in geval van zijn faillissement, surseance van betaling, curatele, stilleggingen, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen, mede tot zekerheid, zonder ingebrekestelling op te schorten hetzij deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij, het recht op vergoeding van eventueel door Weska BV geleden schade c.q. gederfde winst voor Weska BV onverlet blijft. In geval ontbinding, wordt de aan Weska BV verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van wat daarvan reeds betaald is en van de door Weska BV nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.
De opdrachtgever is niet gerechtigd met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
Naar boven


13. SLOTBEPALINGEN.

13.1. Ten aanzien van geschillen ontstaan ter zake van, of in verband met de door Weska BV gesloten overeenkomsten en offertes zal Nederlands recht van toepassing zijn.
13.2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Weska BV, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze algemene voorwaarden en het innen van openstaande vorderingen zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in Nederland.
Naar boven